توضیحاتی در مورد دارو های جایگزین و طب سنتی

درمان های محلی و یا داروهای خانگی که توسط نسل های گذشته در دوران باستان در بر گرفته شده اند،اغلب به عنوان طب جایگزین پیشنهاد شده است. آنها حتی قبل از ظهور طب مدرن وجود داشته بسیار آزمایش و تست شده توسط فرهنگ های مختلف و مردم از سراسر جهان است .حتی با عدم حمایت از پزشکان ونداشتن مبنای علمی، آنها همچنان رو به رشد هستند.

بیشتر بخوانید